Vladimir Zbynovsky: Arbeiten

Objekt (Glas - Stein - Kombination)
Objekt (Glas - Stein - Kombination)